Posted on

พญ.จันทิมา องค์โฆษิตไกรฤกษ์ ประธานกรรมการโรงพยาบาลมนารมย์ กล่าวว่า ข้อมูลขององค์การอนามัยโลกระบุว่าในปี พ.ศ. 2563 ผู้ป่วยทางด้านจิตเวชจะเพิ่มมากขึ้นเป็นอันดับ2 ต่อจากโรคหัวใจ

Read More
Posted on

ปัจจุบันมีหลายโรคที่คร่าชีวิตคนไทย โดยเฉพาะผู้หญิงมีอัตราการเสียชีวิตด้วยโรคต่างๆ มากขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะโรคซึมเศร้า ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการฆ่าตัวตาย

Read More
Posted on

โรงพยาบาลราชวิถี ใช้สมาร์ท เฮลท์แคร์ จัดเก็บ เชื่อมโยง วิเคราะห์ ประมวลผล สังเคราะห์ข้อมูลด้านสุขภาพและระบบข้อมูลโรงพยาบาล เพื่อเป็น สมาร์ท ฮอสพิทัล นำระบบอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เพิ่มคุณภาพระบบบริการ การตรวจวินิจฉัย การรักษา และการเข้าถึงข้อมูลผู้รับการรักษา

Read More
Posted on

ฉนวนกันเสียงดัง ป้องกันเสียงดัง ลดเสียงสะท้อน คือ วัสดุที่เป็นตัวต้านทานหรือคั่นกลางระหว่างวัตถุร้อนหรือเย็นกับอุณหภูมิผิวด้านนอก หรือคั่นกลางระหว่างคลื่นเสียงก้บชั้นบรรยากาศ ฉนวนหรือ insulation เป็นคำที่กว้างมาก แต่สามารถสรุปได้สั้นๆว่าฉนวนคือตัวต้านทาน

Read More