Posted on

โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี กรมการแพทย์ เผยอาชีพที่มีความเสี่ยงต่อร่างกาย ซึ่งอาจก่อให้เกิดโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังแบบไม่รู้ตัว เมื่อปฏิบัติงานเป็นเวลานานๆ

Read More
Posted on

จังหวัดกาญจนบุรี ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ เน้นสถานศึกษา สถานประกอบการ และสถานที่ที่มีความเสี่ยง ตามแนวทางป้องกันการแพร่ระบาดของไข้หวัดใหญ่

Read More
Posted on

จุฬาฯจัดเสวนา “ปัญหาหรือตัณหา : ธรรมาภิบาลกับเรื่องเพศในโรงเรียนไทย” “นักวิชาการเผย 5 ปี ไทยมีข่าวการฟ้องร้องการล่วงละเมิดทางเพศเพียง 53 ราย แนะไม่ใช้กม.แก้ปัญหาอย่างเดียวต้องสร้างวัฒนธรรมใหม่ โรงเรียนไม่ควรละเลยจัดพื้นที่สร้างความเข้าใจในเรื่องเพศ ปกป้องเด็ก

Read More
Posted on

ทาวน์เฮ้าส์ กับ ทาวน์โฮม ต่างกันอย่างไร ส่วนตัว คิดว่าไม่ต่างกัน แต่โครงการที่หรูหน่อย มักใช้คำว่า ทาวน์โฮมในการทำตลาด เข้าใจว่า ทำให้ภาพลักษณ์ดูดีกว่าใช้คำว่า ทาวน์เฮาส์

Read More