ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชพิพิธภัณฑ์เมืองโพนพิสัย

Posted on

ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชพิพิธภัณฑ์เมืองโพนพิสัย ตั้งอยู่บนอาคารที่ว่าการอำเภอโพนพิสัยหลังเก่า ซึ่งอาคารหลังนี้สร้างขึ้นและแล้วเสร็จ ในปี พ.ศ. ๒๔๖๗ ในสมัย ขุนวรวุฒิมนตรี (ทองดี อินทรกำแหง) นายอำเภอคนที่ ๔ ของอำเภอโพนพิสัยด้วยงบประมาณที่ชาวอำเภอโพนพิสัยช่วยกันบริจาค และร่วมใจกันก่อสร้างโดยช่างฝีมือท้องถิ่น เป็นอาคารที่ก่อสร้างด้วยสถาปัตยกรรมเก่าแก่แบบโคโลเนี่ยล คือ แบบเวียดนาม ผสมผสานกับฝรั่งเศส

เนื่องจากได้รับอิทธิพลจากอาคารสถานที่ราชการของฝรั่งเศสในนครหลวงเวียงจันทน์เช่นเดียวกับเมืองอื่นๆ ที่อยู่ลุ่มแม่น้ำโขง เป็นอาคารก่ออิฐถือปูนปั้นชั้นครึ่ง มีปีกทั้งสองข้าง มุขหน้าและมุขหลังอยู่กลางอาคาร ออกแบบได้สัดส่วนสวยงามและแข็งแรงมาก อิฐที่ใช้ก่อสร้างอาคาร ชาวโพนพิสัยขุดดินจากด้านหลังอาคารมาปั้นเผาเอง ซึ่งในขณะนั้นยังไม่มีปูนซีเมนต์ใช้ นับถึงปัจจุบันอาคารหลังนี้มีอายุ ๙๐ ปีแล้ว. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand